พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยน นศ.ระยะสั้น CMU-KU Summer School 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีปิดโครงการ  Inbound Mobility with Kyoto University หรือ CMU-KU Summer School 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 Number of View :122

นักศึกษาวิศวฯ มช. กว่า 1,200 คน ร่วมพิธีไหว้ครู แสดงความกตัญญูกตเวที

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณและขอขมาครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ Number of View :336

วิศวฯ มช. จัดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 60 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอน และการทำกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร  อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลาน Number of View :223

นักศึกษา วิศวฯ มช. รับทุนฯ จากฟูจิคุระ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่นางสาวปลายฟ้า คำมา รหัสนักศึกษา 560610391 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้ว) และนายสิรวิชญ์ ตาแก้ว รหัสนักศึกษา 570610611 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4) ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Number of View :137

บรรยายพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการศึกษา”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัสฯ จัดบรรยายพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการศึกษา” Number of View :103

วิศวฯ มช. สืบสานพระพุทธศาสนา หล่อเทียนพรรษาเตรียมถวายวัด

  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560  เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา Number of View :183

ลงนาม MOU มช.–กฟผ. ฉบับที่ 6 สานต่อเจตนารมณ์พัฒนางานวิจัยใช้จริง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สร้างบุคลากรมืออาชีพร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) Number of View :635

วิศวฯ มช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ประดิษฐกรรม  (FAB. Lab.)  ตลอดจนห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม (Motion and Control Lab.) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อดีตคณบดี Number of View :233

เปิดบ้านช้างเหล็กต้อนรับ นร. Insight Education Center

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันวิชาการ Insight Education Center ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Number of View :188

บรรยายพิเศษ”“สถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัสพระบรมราโชวาท พระราชดำริ มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ อาจารย์ไพศาล  จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Number of View :353

1 2 3 4 16