รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898  Number of View :857

ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่ใจเดียวกัน วิศวฯ มช. ลุยแม่จัน ดัน BLUE lab Thailand จับมือ ม.มิชิแกน ช่วยแก้ปัญหาจากภัยน้ำป่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน BLUE lab Thailand, University of Michigan, USA เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของทั้งสองฝ่ายร่วมกันศึกษาปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระตุ้นแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน Number of View :298

วิศวฯ ไฟฟ้า มช. ตั้ง Student Branch IEEE Power & Energy Society -Thailand ผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนจาก กฟภ.

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง Student Branch IEEE Power & Energy Society -Thailand โดย รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ เป็นผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :351

ลงนาม MOU มช.–กฟผ. ฉบับที่ 6 สานต่อเจตนารมณ์พัฒนางานวิจัยใช้จริง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สร้างบุคลากรมืออาชีพร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) Number of View :639

อาจารย์วิศวฯ เครื่องกล มช. ได้รับทุนเมธีวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Number of View :408

นักวิจัยคณะวิศวฯ มช. รับรางวัล Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award จากประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Icoict 2017

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Icoict 2017 Conference จัด ณ เมือง Melaka, Malaysia Number of View :578

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.

รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.ปี 2560 สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัดให้กับนักวิจัยรุ่นกลาง เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่อันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ Number of View :1686

ทรัพย์ในดิน ถิ่นบนดอย ตามรอยสมเด็จย่า อาสาส่งเครื่องมือช่วยโรงหน่อไม้บ้านห้วยปูใหม่

สภาพพื้นที่ภาคเหนือไทยเรามีป่าเขาลำเนาไพรอยู่มาก บางแห่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลัก บางที่ก็อาศัยผลผลิตจากธรรมชาติเป็นฐานของรายได้ อย่างไรก็ตามกระทั่ง “ดอยตุง” ที่ถือเป็น Landmark ของจังหวัดเชียงราย ก็ยังมีชุมชนห่างไกลความเจริญ แม้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ Number of View :420

1 2 3 4 13