สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Biic) เปิดโอกาสให้กับกลุ่ม Startup นำเสนอผลงาเพื่อรับการสนับสนุนทางธุรกิจ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Biic) โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กับกลุ่ม Startup จากบุคคลทั่วไปรวมถึงนักศึกษาได้นำเสนอผลงาน เพื่อรับโอกาสในการสนับสนุนทางธุรกิจด้วยเงินลงทุนสูงสุด 35 ล้านบาทต่อทีม ซึ่งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนใจ ดังนี้ Number of View :95

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus เพิ่มเติมจำนวน 3,500 จุด สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตามลิงค์ดังนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOEi4r2mAMtTnEmJIZ1zj-e4l122ZEmnpV_jeRb9lNvmH3hw/viewform เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปประกอบการปรับแก้ไขและการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพิ่มเติม ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย @JumboPlus มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นไป Number of View :63

1 2 3 4 36