เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  (โดยวิธีรับตรง) Number of View :4668

ขอความร่วมมือเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560 Number of View :225

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Engineering Design Workshop ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน The International Internship Program in ASEAN+3 โดยได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในวันที่ 17 มกราคม 2560 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกจำนวน 7 ราย จะได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :1218

เชิญชวน นศ.วิศวฯ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วม International Internship Program in ASEAN+3 @ประเทศญี่ปุ่น

Download ใบสมัครและจดหมายรับรองฯ —>>>  http://www.eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2016/11/ใบสมัคร.doc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ณัฐ (ณัฐศรี เสนาหลวง) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี 053-944176 nuttasri@eng.cmu.ac.th **ในวันทำการ เวลา 16.00 – 16.30 น. (นศ.ที่มาติดต่อโปรดแต่งกายชุดนักศึกษา)** Number of View :90

เปิดรับสมัคร!!.โปรแกรมสองปริญญา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มช. ประจำปีการศึกษา 2559

โปรแกรมสองปริญญา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The Master of Modélisation et Simulations en Mécaniques (Modelling and simulation in mechanics) มหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส “โอกาสในการเรียนและการทำวิจัยทั้งในประเทศไทยและที่เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ผ่านโปรแกรมสองปริญญาที่ร่วมมือกันระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Département de Mécanique, Faculté des Sciences, Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส” Number of … Continued

1 2 3 4 19