ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  รักร่วม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Bacteriophage Removal Efficiency of In-line Coagulation with Ceramic Membrane Filtration
2 ผลงานวิจัย Synthesis and Characterization of magnetically-separable porous bone char from pig bone by using pyrolysis process
3 ผลงานวิจัย Organic Pollution Profiles of Ping River in Chiang Mai City
4 ผลงานวิจัย การกำจัดสารอินทรีย์ละลายนํ้าโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
5 ผลงานวิจัย ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเซรามิกเมมเบรนที่อุดตันโดยการล้างด้วยสารเคมี
6 ผลงานวิจัย Kinetic Adsorption of Fluoride from an Aqueous Solution onto a Dolomite Sorbent

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 253316 Wastewater Engineering ปริญญาตรี
Number of View :141

Comments

comments