ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ตำรา/หนังสือ Ethanol Fermentation (Chapter 14 in Bioenergy: Principles and Applications, Eds. Yebo Li and Samir K. Khanal ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Wiley Publishing, Hoboken, NJ, USA. ปี ค.ศ. 2016)
2 บทความทางวิชาการ Biofuel residues/wastes: ban or boon?
3 ผลงานวิจัย Biodiesel-derived crude glycerol bioconversion to animal feed: A sustainable option for a biodiesel refinery

 

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 253454 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
Number of View :109

Comments

comments