ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
     
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพ
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าและกิจการพิเศษ
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
     
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและแลกเปลี่ยนนักศึกษา
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาวิศวกรรมและประกันคุณภาพ
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม และเครือข่าย
     
   
นางพรรณี โศจิธรรมพร
   
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
   
     
Number of View :4878

Comments

comments