วิศวฯ อุตสาหการ ส่ง นศ.ร่วม Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนแก่มหาวิทยาลัยมูโรรัน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน Number of View :342

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ Number of View :343

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ Number of View :150

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจําปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ   Number of View :396

นศ.ป.เอก วิศวกรรมพลังงาน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

  นางสาวฐิฏาพร สุภาษี นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 580651024 ภาควิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย อันดับที่ 1 เหรียญทอง Number of View :995

มช. ร่วมโครงการ SME 4.0 – EU Horizon 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน Kick-Off Meeting ในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ The Free University of Bolzano ประเทศอิตาลี ในการเปิดตัวโครงการ Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs … Continued

นศ. IE คว้ารองแชมป์ Arena Simulation Contest 2017

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขัน  Arena Simulation Contest 2017 ครั้งที่ 6 จัดโดย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ RockWell Automation วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี Number of View :823

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แผน ข – วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1 By Research ภาคปกติ – วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 By Course work ภาคปกติ * สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 ธ.ค.58 – 22 ม.ค.59 สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย … Continued

ทีมลูกช้างเหล็ก โชว์เก๋า คว้าแชมป์ Go Green in the City สองปีซ้อน

ทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ทีม ได้แก่  ทีม Chang Muang (ช้างม่วง) ที่ประกอบไปด้วย นางสาวพนิตพิมพ์ สว่างบัณฑิตกุล (วิศวกรรมเครื่องกล), นายอัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) และทีม  Champa (จำปา) สมาชิกประกอบด้วย นางสาวณัฐธิดา  เตชะบุญ (วิศวกรรมอุตสาหการ), นางสาวขันทอง วงศ์วิเชียร (วิศวกรรมไฟฟ้า) โดยมี ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ และ อ.จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันสร้างสรรค์แนวคิดในการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อเมืองสีเขียว Number of View :224

รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2557”

รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พ.ศ.2557 สาขาบริหารการศึกษาและวิศวกรรมอุตสาหการ จากสำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2558 Number of View :280

1 2