ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อ คว้าที่ 1 แข่ง Imagine the Future Scenario Competition พร้อมแข่งต่อที่สิงคโปร์ มี.ค. นี้

นักศึกษาทีม Shell competition จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน Imagine the Future Scenario Competition นำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ประเทศไทยในปี 2050 Number of View :699

วิศวฯ ไฟฟ้า จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2-4 เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Number of View :624

เปิดรับสม้ครน้องๆเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี Number of View :1041

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898  Number of View :1293

วิศวฯ ไฟฟ้า มช. ตั้ง Student Branch IEEE Power & Energy Society -Thailand ผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนจาก กฟภ.

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง Student Branch IEEE Power & Energy Society -Thailand โดย รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ เป็นผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :608

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2017 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) ในกรอบโจทย์ “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ” ระดับภาคเหนือ Number of View :789

วิศวฯ ต้อนรับ นร. ม.5 โรงเรียนวชิรวิทย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา Number of View :420

ช้างเหล็กเปิดรั้วรับลูกน้ำเงิน-ขาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูโรงเรียนปรินส์รอยแยส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากกิจกรรม “ทัวร์ มช.” ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งกลุ่มเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ เป็นประธานให้การต้อนรับ และคุณสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1304628416222627.1073741961.227689390583207&type=1 Number of View :81

อาจารย์วิศวฯไฟฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็น ขรก.ดีเด่น 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และประธานกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (กลุ่มที่ 1 : ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) Number of View :90

นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

ใน วันที่ 8 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2557 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย ในโอกาสนี้ “นายจินดากร เขื่อนแก้ว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 … Continued

1 2 3 4