เรื่องเด่น

photo

รับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota สำหรับ นร. 17 จ.ภาคเหนือตอนบน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota สำหรับนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รายละเอียดการรับแต่ละหลักสูตร https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมส่งมอบ Dust Boy ผู้ช่วยเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศ PM2.5

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย “การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศด้วยเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 แบบเซนเซอร์ (DustBoy)” ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบนวัตกรรม “เครื่องตรวจวัดฝุ่น DustBoy” แก่กรมอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 เครื่อง
อ่านต่อ
photo

จับมือ “หมอ+นายช่าง” มช. ผสานกำลังสร้างงานวิชาการ และวิจัย

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมหารือก่อความร่วมมือเบื้องต้น ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ด้านวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงงานบริการวิชาการ ในประเด็น Healthcare, Logistics, Data Science และ Automation
อ่านต่อ
photo

เปิดแล้ว!! หลักสูตร ป.ตรี Robotics & AI ก้าวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ วิทย์ฯ – คณิตฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์) เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตร Robotics & AI หรือ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
อ่านต่อ

ข่าวสาร

25-02-2021

รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมโครงการ Inbound – Outbound Mobility

25-02-2021

วิศวฯ มช. ร่วมส่งมอบ Dust Boy ผู้ช่วยเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศ PM2.5

25-02-2021

รับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota สำหรับ นร. 17 จ.ภาคเหนือตอนบน

24-02-2021

จับมือ “หมอ+นายช่าง” มช. ผสานกำลังสร้างงานวิชาการ และวิจัย

17-02-2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190007 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

17-02-2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190148 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

09-02-2021

ผู้บริหาร พร้อมหัวหน้างานภายใน และผู้ช่วยฯ วิศวฯ มช. ร่วมประชุมสัมมนาฝ่ายบริหาร

02-02-2021

วิศวฯ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI)” ด้วยโปรแกรม Canva

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อยภาควิชาวิศวกรรเครื่องกลเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรมภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

 

Congratulation toProfessor Matthew Owen Thomas Cole, Ph.D.Department of Mechanical Engineeringon his recent appointment as “Professor” (Mechanical Engineering)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th