ข่าวเด่น

photo

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะบุคคล เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ โยธา มช. ตั้ง CMU RailCFC ดันรากฐานรางไทย ก้าวไกลวิ่งไปทันโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต มอบหมายและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญเรื่องการฐานรากรางไทย โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นทัพหน้า จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมโยธา และระบบฐานรากขั้นสูง (Chiang Mai University Advanced Railway Civil and Foundation Engineering Center: CMU RailCFC) โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ดังกล่าว พร้อมบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนกว่า 18 ล้านบาท จากมหาวิทยาลัยฯ
อ่านต่อ
photo

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 55

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 55 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช ภูมิใจ ก้าวไกลสู่ผู้นำด้านการศึกษา ขับเคลื่อน 1 ใน 9 หลักสูตรแรกของไทย ได้มาตรฐาน ABET พร้อมผลิตวิศวกรเพื่ออนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาหลักสูตรไทย ยกระดับไกล ในสากล สร้างความเชื่อมั่นตลาดแรงงานของโลกแสดงศักยภาพวิศวกรไทยที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นไทยโดดเด่น ทำงานทัดเทียมกับนายช่างต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม
อ่านต่อ

ข่าวสาร

18-01-2022

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 55

17-01-2022

วิศวฯ โยธา มช. ตั้ง CMU RailCFC ดันรากฐานรางไทย ก้าวไกลวิ่งไปทันโลก

14-01-2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะบุคคล เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

14-01-2022

วิศวฯ มช. จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

12-01-2022

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190010 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

12-01-2022

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP 190013 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

11-01-2022

วิศวฯ มช ภูมิใจ ก้าวไกลสู่ผู้นำด้านการศึกษา ขับเคลื่อน 1 ใน 9 หลักสูตรแรกของไทย ได้มาตรฐาน ABET พร้อมผลิตวิศวกรเพื่ออนาคต

11-01-2022

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานสังกัดงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วงกต  วงศ์อภัย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี)

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th