ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
” ศาสตราจารย์ ” สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 65 ง 20 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี