การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 Portfolio


รับสมัคร :

 • เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น.
 • ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23:59 น.

ช่องทางการสมัคร :

 • สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th

ประเภทโครงการและจำนวนรับ

1. การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนรับ

แบบ

รวม

1.1

1.2

1

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2

2

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2

3

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2

4

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2

5

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2

6

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2

7

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2

8

สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

0

2


2. การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

ลำดับ

สาขาวิชา จำนวนรับ
แบบ

รวม

1.1

1.2

1

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

5

0

5


3. โครงการพิเศษอื่นๆ

ลำดับ

สาขาวิชา จำนวนรับ
แบบ

รวม

1.1

1.2

1

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

10

5

15

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

20

30

50

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

2

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

10

0

10

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

20

10

30

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ

5

0

5

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์

10

0

10

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

3

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

35

0

35

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์และเคมีดีเด่น

35

0

35

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

4

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

15

5

20

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถด้านหุ่นยนต์

3

2

5

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

35

15

50

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

10

5

15

   โครงการ Women in Engineering

10

5

15

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

5

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

12

3

15

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

70

10

80

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถด้านหุ่นยนต์

4

1

5

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

6

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

22

2

24

   โครงการผลิตวิศวกรทางสาขาปิโตรเลียมและวิจัยการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์

5

0

5

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

7

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

27

3

30

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

22

3

25

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

   โครงการความร่วมมือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3

0

3

8

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับหลักสูตรแกนกลาง

10

15

25

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา

5

0

5

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม

10

0

10

9

สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

10

2

12

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

10

2

10

   โครงการผลิตวิศวกรบูรณาการ

10

0

10

10

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
   โครงการ Women in Engineering

2

1

3

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

6

2

8

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

3

1

4

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

2

1

3

11

สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
   โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

3

1

4

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

3

1

4

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

3

1

4

   โครงการ Women in Engineering

3

1

4

12

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

5

2

7

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

5

2

7

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

3

0

3

   โครงการ Women in Engineering

5

2

7

13

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

3

2

5

   โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

3

2

5

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

3

2

5

   โครงการ Women in Engineering

3

2

5

14

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)  
     โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

12

3

15

15

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)
     โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

2

2

4

     โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

2

2

4

     โครงการรับทายาทผู้ประกอบการ

2

0

2

16

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)
     โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

13

2

15

17

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)
   โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

15

0

15

   โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

5

0

5

TCAS รอบที่ 2 Quota


รับสมัคร :

 • เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น.
 • ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59 น.

ช่องทางการสมัคร :

 • สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th

เกณฑ์คะแนน


 • ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
  ได้แก่ วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมบูรณาการ

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

 • ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
  ได้แก่ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

 • ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
  ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม (นานาชาติ)

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40A-Level ภาษาอังกฤษ T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 4
    สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 4
    ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 2
    ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

 • ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
  ได้แก่ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ) , สาขาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) , สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   A-Level ภาษาอังกฤษ T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

 • ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)
  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

จำนวนรับ
1. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

75

2

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

60

3

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

35

4

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

100

5

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

120

6

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

20

7

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

30

8

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

25

9

สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

20

10

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

15

11

สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

15

12 สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

15

13 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

15

14 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

25

15 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

20

16 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

10

17 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

25


2. การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

2

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

3

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

4

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

5

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

6

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

7

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2

8

สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2


3. การรับนักเรียนพิการ

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

2


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th


TCAS รอบที่ 3 Admission


รับสมัคร :

 • เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 06 พฤษภาคม 2567
 • ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม 2567

ช่องทางการสมัคร :

 • สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

เกณฑ์คะแนน


 • ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
  ได้แก่ วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมบูรณาการ

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 2

 • ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)
  ได้แก่ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

 • ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
  ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม (นานาชาติ)

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   A-Level ภาษาอังกฤษ T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

 • ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)
  ได้แก่ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ) , สาขาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) , สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   A-Level ภาษาอังกฤษ T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

 • ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)
  • เกณฑ์ขั้นต่ำ
   TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 35
  • สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
   • A-Level
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

จำนวนรับ

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

25

2

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

20

3

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

5

4

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

15

5

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

45

6

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

5

7

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

10

8

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

10

9

สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)

5

10

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

5

11

สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

8

12

สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

5

13

 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

5

14

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

15

15

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

55

16

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

5

17

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

20

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

โปรดติดตามประกาศระเบียบการรับสมัคร หลังจากการประกาศผล TCAS รอบที่ 3