ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก่อความรู้ ความเข้าใจในองค์กร สร้างความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ กฎระเบียบข้อบังคับ เสริมสร้างทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สายวิชาการและปฏิบัติการ แก่พนักงานใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อก่อเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนกฏระเบียบ ข้อบังคับ และทักษะด้านต่างๆ
อ่านต่อ
photo

อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัล STRI Outstanding Partner สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับรางวัลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ประเภท STRI Outstanding Partner จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
photo

นศ.วิศวฯ มช. ลงใจ ใส่แรงกาย ร่วม “วิศวฯ บำเพ็ญ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในคณะฯ + บริเวณโดยรอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม “วิศวกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างประโยชน์แก่สาธารณะ สร้างเสริมความมีจิตอาสาแก่นักศึกษา
อ่านต่อ
photo

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
อ่านต่อ

ข่าวสาร

02-10-2022

ใส่ใจความสุขของบุคลากร กำลังสำคัญขับเคลื่อนองค์กร วิศวฯ มช จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตและพลังใจในการทำงาน

30-09-2022

เปิดโลกช้างเหล็กให้เด็กใต้สัมผัส นร. เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เยี่ยมชมหุ่นยนต์ตัวเก่งของ REAI วิศวฯ มช.

27-09-2022

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน CCS ร่วมบรรยายทิศทางการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย

27-09-2022

นศ.วิศวฯ มช. ลงใจ ใส่แรงกาย ร่วม “วิศวฯ บำเพ็ญ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในคณะฯ + บริเวณโดยรอบ

27-09-2022

วิศวฯ มช. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก่อความรู้ ความเข้าใจในองค์กร สร้างความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ กฎระเบียบข้อบังคับ เสริมสร้างทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง

26-09-2022

เสริม Soft Skills หนุนกิจกรรม นศ. วิศวฯ มช. จัดสัมมนาผู้บริหารคณะฯ กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบผู้นำ นศ.

23-09-2022

วิศวฯ มช. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

22-09-2022

อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัล STRI Outstanding Partner สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th