ข่าวเด่น

photo

คณบดีวิศวฯ มช. นำเสนอนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวฯ

รศ.ดร. ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำเสนอนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวฯ ในกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน กับนโยบายพัฒนาคณะวิศวฯ มช.”
อ่านต่อ
photo

Code Review อัปเกรดสกิลการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารทั่วไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Code Review: การพัฒนา Software อย่างมีคุณภาพ ให้นักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานร่วมกัน ทั้งยังเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จนนำไปสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิธีเปิด ตลอดจนการอบรมฯ ครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 14.30 -16.30 น.
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมสืบสานพุทธประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานพุทธประเพณีอันดีงาม และนอกจากนี้ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขานุการคณะฯ พร้อมผู้แทนบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2564
อ่านต่อ
photo

นักศึกษาวิศวฯ อุตสาหการ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี 63

นางสาวอัญญาภรณ์ สุคำหล้า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
อ่านต่อ

ข่าวสาร

16-07-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

08-07-2021

Code Review อัปเกรดสกิลการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ

08-07-2021

วิศวฯ มช. ร่วมสืบสานพุทธประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564

02-07-2021

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ E190163 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

01-07-2021

Medicine + Engineer CMU สานต่อ Data Science Lifelong Learning

30-06-2021

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190007 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

25-06-2021

วิศวฯ มช. จัดอบรมเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว และอัคคีภัย

24-06-2021

ครอบครัวอดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพร้อมส่งเสริมด้านวิชาแก่นักศึกษาในภาควิชาฯ

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ คำเมืองลือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชริน ศรรรัตนาวิชัยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th