รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ (CI)
ขนาด 1040*1040 pixel
AI / JPG / PNG / PPT

รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ (CI)
ขนาด A4 แนวตั้ง
AI / JPG / PNG / PPT

รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ (CI)
ขนาด A4 แนวนอน
AI / JPG / PNG / PPT

ตราสัญลักษณ์และรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ (CI)
AI / JPG / PNG