สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับเป็นองค์ประธานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาการวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน – แมดิสัน ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 14.45 น. ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชานุญาตให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการความร่วมมือการวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ประเทศไทย (Thai-IceCube) เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรือโท ดร.ชนะ สินทรัพย์วโรดม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เรือเอกธีรศักดิ์ ปัญญาภีรวัฒน์ นางสาวกชนิภา ไชยน้อย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยระบบนิเวศโลก-อวกาศ มช. และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ตามลำดับ

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.youtube.com : @royaloffice3 ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567