ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

                      โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยUnderstanding the Determinants and Motivations for Collaborative Consumption in Laundromats
2ผลงานวิจัยAssessing Environmentally Sustainable Practices of Smallholder Highland Farmers: a Case Study of Maize Production in Northern Thailand
3ผลงานวิจัยSustainability Assessment of Highland Maize Cultivation in Northern Thailand
4ผลงานวิจัยEvaluating Carbon Footprint of the Department of Environmental Engineering, Chiang Mai University

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253443การจัดการของเสียอันตรายปริญญาตรี