CM-IES ต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมนานาชาติใหม่ด้วยกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024

ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ (CM-IES) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนทางวิชาการและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้กล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะเน้นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นเจ้าหน้าที่ CM-IES พร้อมกับผู้แทนจากหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร  การลงทะเบียนและข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรรับทราบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้น คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจบลงด้วยการให้นักศึกษาพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพูดคุยและรับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา