ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นที สุริยานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับการให้ดำรงตำแหน่ง(เทียบตำแหน่งทางวิชาการ) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นที สุริยานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับการให้ดำรงตำแหน่ง(เทียบตำแหน่งทางวิชาการ) เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1.งานวิจัยการพยากรณ์จำแนกกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรตามอัตราการทำงานแล้วเสร็จทันกำหนดเวลา 2561, วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, หน้า 53 – 62, มกราคม – มิถุนายน 2561, 19 หน้า.
2.งานวิจัยแบบจำลองพยากรณ์จำแนกกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรรตามอัตราทำงานแล้วเสร็จทันกำหนดเวลา 2562, วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1, หน้า 103 – 112, มกราคม – มิถุนายน 2562, 10 หน้า
3.งานวิจัยอัตราเบี้ยเลี้ยงและอรรถประโยชน์ของผลตอบแทนสำหรับการไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ของวิศวกรไทย 2562, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 30 ฉบับที่ 4, หน้า 105 – 119, ตุลาคม – ธันวาคม 2562, 15 หน้า.

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1 พื้นฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รหัสวิชา CIVL0728บัณฑิตศึกษา