วิศวฯ มช. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านการสัมมนาเพื่อรับฟัง Feedback SAR EdPEx300 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง Feedback SAR EdPEx300 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมยี่เป็ง 1 ชั้น 2 โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ เพื่อรับฟังคำแนะนำโครงร่างองค์กร (OP) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยเกณฑ์ EdPEx มีที่มาจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินองค์กรในภาพรวม บนกรอบของการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถใช้ประเมินองค์กรทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในประเทศชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการสัมมนาในครั้งนี้