รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมพื้นฐานระยะสั้น
ศูนย์ Entaneer Academy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Entaneer Academy คืออะไร?ช่องทางการเรียนรู้หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้สนใจในศาสตร์วิศวกรรมและเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ การสานฝันสู่อาชีพวิศวกรในอนาคตจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะศูนย์ Entaneer Academy ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นมาให้ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบได้อย่างอิสระตามความสนใจ และผู้เรียนสามารถค้นหาตัวตนไปพร้อมกับเก็บสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในระบบ ซึ่งเป็นช่องทางเดียวของ Credit Bank CMU เพื่อวางแผนการโอนผ่านหน่วยกิตและการศึกษาในอนาคต

 • ทำไมต้อง Entaneer Academy?
  • เป็น ช่องทางพิเศษ ที่สามารถ ยื่นสมัครการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio ได้ทันที ! หากเรียนจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนได้เกรด B ขึ้นไป อย่างน้อย 3 หลักสูตร ( แบ่งออกเป็นวิชาหลัก 2 หลักสูตรและวิชาเลือก 1 หลักสูตร )
  • มีหลักสูตรที่หลากลายตอบโจทย์ตามความต้องการและผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรเองได้ อิสระตามความสนใจ
  • เป็นช่องทางเดียวที่รองรับ การเทียบโอนหน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการรับรองจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ทำให้เรื่องเรียนง่ายขึ้น ตัวเรียนลดลง เรียนจบเร็วขึ้น หลังจากเข้ามาเป็นนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่

 • หลักสูตรวิศวกรรมพื้นฐานระยะสั้นที่เปิดสอน
  มีทั้งหมด 6 หลักสูตร แบ่งออกเป็นวิชาหลัก 4 หลักสูตรและวิชาเลือก 2 หลักสูตร ดังนี้
  • เทคโนโลยีโรงงาน (Workshop Technology) วิชาหลักที่1 สอนพื้นฐานเกี่ยวกับ การกลึง การเชื่อม และการพับโลหะ การสร้างโมเดลเพื่อควบคุมเครื่องกัด CNC เครื่องพิมพ์สามมิติ 3Dพร้อมชุดสมองกล การเขียนแบบและออกแบบ On shape
  • การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) วิชาหลักที่ 2 สอนพื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนแบบเชิงรูปภาพในวิศวกรรม พื้นฐานการเขียนรูปช่วยและรูปคลี่แบบประกอบภาพในรูปทรงเรขาคณิต และการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) วิชาหลักที่ 3 สอนพื้นฐานเกี่ยวกับ คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม สภาวะสมดุลของเฟส กระบวนการทางความร้อน กระบวนการผลิตวัสดุ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุให้ตรงตามความต้องการในเชิงวิศวกรรม
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร (Computer Programming for Engineers) วิชาเลือกที่ 4 สอนพื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมและการการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย NumPy และ Panda
  • หุ่นยนต์วิจักษณ์ (Robotics Appreciation) วิชาเลือกที่ 1 สอนพื้นฐานเกี่ยวกับ ประวัติและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เสนอภาพรวมของเทคโนโลยี การจำแนกประเภทแนวคิดในการพัฒนาปรับประยุกต์ รวมถึงผลกระทบของหุ่นยนต์ในไทย
  • อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ (Internet and Online Community) วิชาเลือกที่ 2 สอนพื้นฐานเกี่ยวกับ ทักษะดิจิทัล เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและหลักกฎหมาย รวมถึงหลักการเบื้องต้นในธุรกิจออนไลน์และการลงทุนในโลกออนไลน์

 • เงื่อนไขการสมัคร
  • เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
  • เป็นผู้สนใจในความรู้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 • เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
  • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา: สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ที่แสดงผลการศึกษาภาคการศึกษาล่าสุด (ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน)
  • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา: สำเนาหลักฐานใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

 • ช่องทางรับสมัคร

 • ช่องทางติดต่อ
  • Facebook : Entaneer Academy
  • โทรศัพท์ : 053-942095 หรือ 053-944179 ต่อ 109

“มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”