ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

                      โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยThermoelastic Couplings and Interparticle Friction Evidenced by Infrared Thermography in Granular Materials
2ผลงานวิจัยComparison between 0D and 1D approaches for mechanical dissipation measurement during fatigue tests
3ผลงานวิจัยUsing Mechanoluminescent Materials to Visualize Interparticle Contact Intensity in Granular Media
4ผลงานวิจัยConcept of mechanocaloric granular material made from shape memory alloy
5ผลงานวิจัยUsing IR thermography to analyze the mechanical response of a granular material
6ผลงานวิจัยConcept of Elastocaloric Granular Material Made from SMA Wires in Bending

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254215Mechanics of Solids 1ปริญญาตรี