วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ ในการนี้ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย คุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2023 ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล พร้อมด้วย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม และผู้บริหารจากบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย Mr.Noriyuki Kubodera Vice President of The Murata Science Foundation Mr.Banlue Chuenjitkultaworn Director Mr.Rachakan Srikunta Senior General Manager of Technical Support Division Mr.Masakazu Yamauchi Senior Deputy General Manager Mr.Takayuki Yamazaki Deputy General Manager Mrs.Tiwarat Matonboon Deputy General Manager และ Mr.Paitoon Anunchit Assistant Manager of Training section of Administration Dept.

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยกับ The Murata Science Foundation (MSF) เพื่อส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย MSF ให้การสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินโครงการวิจัยฯ ประจำปี 2566 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 800,000 เยน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 เยน เพื่อเป็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและพัฒนาด้านสังคมของประเทศ ซึ่งจากการพิจารณาของ MSF มีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนจำนวน 3 ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.รามณรงค์ วณีสอน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี และ อาจารย์ ดร.ทินกร ปงธิยา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยได้เข้าร่วมรับมอบทุนในพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2022 อีกด้วย