แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

  1. Reliability analysis of pile driving formula for concrete driven piles in stiff soil layer: Case study in Chiang Mai Province
  2. การทดสอบกำลังเฉือนตรงของมวลดินแห้งที่เกิดจากการรวมตัวกันของเม็ดดินสองขนาด (Direct Shear Tests of Dry Soils using Two Different Sizes Assemblies)
  3. พารามิเตอร์ดินในสมการคลื่นสำหรับการประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มตอกในชั้นดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ (Soil Parameters in Wave Equation for Estimating Loading Capacity of Driven Pile in Chiang Mai Stiff Clay Layer)
  4. สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและตัวแปรกาลังแบกทานที่เหมาะสมสาหรับการประเมินกาลังแบกทานของเสาเข็มตอกในชั้นดินเชียงใหม่ (Friction Coefficient and Bearing Capacity Factors for Prediction of Driven Pile Capacity in Chiang Mai Soil Layer)
เอกสารประกอบการสอน
  • รหัสวิชา 251371 รายวิชา กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)
]]>