ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์  วัฒนชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Properties and Internal curing of Concrete Containing Recycled Autoclaved Aerated Lightweight Concrete as Aggregate
2 ผลงานวิจัย Influence of claystone deterioration on shear strength of backfill
3 ผลงานวิจัย Evaluation of Strength and Microstructure of Adobe Stabilized with Blended Rubber Latex and Sodium Silicate
4 ผลงานวิจัย Development of an External Rubber – Clay Plaster Stabilized with Alkaline Sodium Silicate to Improve Adobe Wall Rain Resistance
5 ผลงานวิจัย Strength of Geopolymer Cement Curing at Ambient Temperature by Non-Oven Curing.
6 ผลงานวิจัย Development of Vetiver Grass and Emulsified Asphalt Stabilized Adobe Brick for Service Life Improvement in Wet Area
7 ผลงานวิจัย สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและตัวแปร กำลังแบกทานที่เหมาะสมสำหรับการประเมินกำลังแบกทานของเสาเข็มตอกในชั้นดินเชียงใหม่
8 ผลงานวิจัย การศึกษาสัดส่วนผสมแอสฟัลต์อิมัลชัน สำหรับการพัฒนาปูนฉาบผนังบ้านดิน เพื่อให้ทนต่อน้ำ อุณหภูมิ และความชื้น
9 ผลงานวิจัย การทำนายระยะเวลาการบูรณะโครงสร้างโบราณสถานก่ออิฐถือปูนในเขตเมืองเชียงใหม่ที่รับแรงสถิตโดยการใช้สมการทำนายการเสื่อมสภาพของวัสดุ
10 ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในงานบูรณะพื้นผิวโบราณสถาน
11 ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกและแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของอิฐดินดิบ
12 ผลงานวิจัย ผลของการใช้กากและขี้เถ้าจากหินน้ำมันแอ่งแม่สอดต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์
13 ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์เพื่อตรวจวัดความเครียดบนผิว วัสดุมอร์ตาร์ที่มีคุณสมบัติซ่อมแซมตนเอง
14 ผลงานวิจัย คุณสมบัติทางเคมีของหินน้ำมันที่ใช้เป็นวัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
15 ผลงานวิจัย การใช้กากยิปซัมเป็นสารผสมเพื่อมในสารเชื่อมประสานสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติดินโดยวิธีทางเคมี
16 ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหารอยร้าวที่เกิดขึ้นบนโบราณสถานเพื่อการบูรณะซ่อมแซม
17 ผลงานวิจัย ผลของการใช้เศษคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำเป็นวัสดุบ่มภายในต่อกำลังอัดของคอนกรีต
18 ผลงานวิจัย การใช้จีโอกริดไม้ไผ่ในการเสริมกำลังดินระยะสั้น
19 ผลงานวิจัย RESIDUAL SHEAR STRENGTH OF MAE MOH CLAY SEAM MEASURED BY MULTIPLE REVERSAL DIRECT SHEAR BOX TEST UNDER CONSTANT LOAD
20 ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อหาค่าการเคลื่อนตัวของจุดในโครงสร้าง
21 ผลงานวิจัย การปรับปรุงคุณสมบัติของลาดดินถมในบริเวณบ่อเหมืองโดยวัสดุเหลือใช้จากโรงจักรไฟฟ้าแม่เมาะ
22 ผลงานวิจัย ผลกระทบของแคลเซีมซัลโฟอลูมิเนตที่มีต่อมอร์ต้าร์ชดเชยการหดตัว
23 ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้แมกนีเซียมเป็นสารผสมเพิ่มในมอร์ต้าเพื่อใช้มนการซ่อมแซมแบบปะ
24 ผลงานวิจัย การศึกษากำลังอัดและการไหลของมอร์ต้าปรับระดับที่มีส่วนผสมของผงหินปูนชั้นคุณภาพทั่วไปกับสารเพิ่มการขยายตัว
25 ตำรา/หนังสือ วัสดุโครงสร้าง : วัสดุเชิงประกอบที่มีซีเมนต์เป็นพื้นฐานและวัสดุก่อสร้างที่ใช้ดินเหนียว
 
เอกสารคำสอน
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 251723 Advanced Concrete Technology บัณฑิตศึกษา
]]>