คณบดีวิศวฯ ร่วมเสวนาและประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาและประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย” จัดโดยสภาวิศวกร ซึ่งอภิปรายเกี่ยวกับตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ พร้อมนี้มีนายอธิป พีชานนท์ คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

]]>