ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย “Life Cycle Greenhouse Gas Balance of Small  Bioenergy System Using Biomass Residue in Thailand” International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 December 2-4, 2009, Chiang Rai
2 ผลงานวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำบริเวณรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 23-25  มีนาคม 2554, สงขลา, ประเทศไทย.
3 บทความ ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในไบโอชาร์จากกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวลเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรในประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2553

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 307442   วศ.ส.455 (253455) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยพะเยา) วิชานี้เทียบได้กับวิชา มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System Standardมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปริญญาตรี
]]>