ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพดล กรประเสริฐ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิศวกรรมขนส่ง)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Use of evidence theory in fault tree analysis for road safety inspection
2 ผลงานวิจัย Belief reasoning model for mapping public participation in transport planning
3 ผลงานวิจัย Use of reasoning maps in evaluation of transport alternatives: inclusion of uncertainty and “I don’t know”: demonstration of a method

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 251211 กำลังวัสดุ 1 ปริญญาตรี