ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสูรย์ สมประสงค์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Monitoring of potential contaminated sediment in a remote watershed: A case study of contaminated mining production area of the Mae Tao Basin, Thailand
2 ผลงานวิจัย Spatial Monitoring of Potential Overland Sediment from Significant Land Use Types, for the Remote Contaminated Area of the Mae Tao Basin, Thailand: 15 Years Monitoring Period.
3 ผลงานวิจัย Introductory to the Application of Portable X-Ray Fluorescent Spectroscopy (PXRF) on the Investigation of On-site Ash Content Analysis.
4 ผลงานวิจัย Application of Integrated spatial approaches for studying the vegetation alternation’s effect on the reclaimed land of contaminated zinc mine.
5 ผลงานวิจัย Alternation of the vegetation type for reducing of potential contaminated overland sediment from the upstream area of the Mae Tao Basin Thailand

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 256462 สิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่ (Mine Environment) ปริญญาตรี