ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรเดช มโนสร้อย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย
ภาควิชาวิศวกรรเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Flow Analysis of the Symmetric Airfoil NACA0015 Blade at Different
Angles of Attack and Mixing Velocities in a Continuous Stirred Tank Reactor
(CSTR)
2 ผลงานวิจัย การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณกระบวนการภายในมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง
3 ผลงานวิจัย การคำนวณการเคลื่อนที่ของจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน

 

เอกสารการสอน

 

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 254439 Flight Mechanics ปริญญาตรี