ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 ผลงานวิจัย Nonsmooth feedback stabilization of a class of nonlinear systems with unknown control direction and time delay
2 ผลงานวิจัย LgV-type adaptive controllers for non-affine systems with parametric uncertainty
3 ผลงานวิจัย Asymptotic regulation of time-delay nonlinear systems with unknown control directions
4 ผลงานวิจัย A flow blurring nozzle design for combustion in a closed system
5 ผลงานวิจัย Adaptive tracking control of multi-link robots actuated by pneumatic muscles with additive disturbances
6 ผลงานวิจัย Applied p-median and p-center algorithms for facility location problems
7 ผลงานวิจัย Mathematical model on the effects of global climate change and decreasing forest cover on seasonal rainfall in Northern Thailand
8 ผลงานวิจัย Global stability by output feedback control for a class of nondifferentiable uncertain nonlinear systems
9 ผลงานวิจัย Analytical discussions on species extinction in competitive communities due to habitat destruction
10 ผลงานวิจัย Controller design for flexible structure vibration suppression with robustness to contacts