ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาก่อสร้าง)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน
1 งานวิจัย การวิเคราะห์ลำดับความเสี่ยงของประเทศและค่าส่วนเพิ่มความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาโครงการระดับนานาชาติ (Country risk rating and country risk premium analysis for international project development). หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 1st International Conference of the Council of Deans of Architecture School of Thailand (CDAST 2008
2 งานวิจัย การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงของการก่อสร้างเกินงบประมาณในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Cost overruns risk analysis in mega construction project).
3 งานวิจัย แนวทางการออกแบบที่เก็บของส่วนบุคคลให้เช่า (Guidelines to design self-storage)

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา ระดับ
1 2. พส.281 พส.472 เศรษฐศาสตร์และพัฒนาที่ดิน หลักการประเมินผลกระทบของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปริญญาตรี ปริญญาตรี