ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วงกต  วงศ์อภัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยPerformance tracking of Thailand’s energy management system under Energy Conservation Promotion Act.
2ผลงานวิจัยDet, D., Wongkot, W., & Nattanee, T. (2018). Factor Impacts and Target Setting of Energy Consumption in Thailand’s Hospital Building. Chemical Engineering Transactions, Vol. 70, pp.1585-1589.
3ผลงานวิจัยKittikun, P., Wongkot, W., Watcharapong, T., & Sukon, P. (2017). Modelling of End-use Electricity Consumption and Saving Potential in Household Sector in Northern Thailand. Chemical Engineering Transactions, Vol. 61, pp.1117-1121.
4ผลงานวิจัยWongkot, W.,Parida, M., & Tanapat, K. (2019). Factors impact of energy consumption in Thailand’s frozen seafood industry. International Journal of Smart Grid and Clean Energy, Vol. 8, no. 3, pp.271-275.
5ผลงานวิจัยWongkot, W., Det, D., & Parida, M. (2018). Factor Impacts and Target Setting of Energy Consumption in Thailand Sanitary Ceramics Industry. Chemical Engineering Transactions, Vol. 70, pp.1543-1548.
6ผลงานวิจัยPhitsinee, M., Wongkot, W., & Det, D. (2017). Impact of Petroleum Products Subsidization to Energy Demand in Thailand. Energy Procedia, Vol. 138, pp.1011-1016.
7ผลงานวิจัยWongkot, W., Yaowateera, A., Waranya, T., Sopit, D., & Thongchai F. (2020). Biomass supply chain for power generation in southern part of Thailand. Energy Reports, Vol. 6, pp. 221-227.
8ผลงานวิจัยWaranya, T., Wongkot, W., Sirichai, K., Chatchawan, C., & Sopit, D. (2018). Business Model for the Commercialisation of Compressed Bio-methane Gas by Substituting Conventional Fossil Fuels in the Thai Industrial Sector. Chemical Engineering Transactions, Vol. 63, pp. 331-336.
9ผลงานวิจัยPhitsinee M., Wongkot, W., Rongphet, B., Neeracha, T., Det, D., & Chaichan, R. (2019). Marginal abatement cost of electricity generation from renewable energy in Thailand. Energy Reports, Vol. 6, pp. 767-773.
10ตำรา/หนังสือการวางแผนและการพยากรณ์พลังงานในระดับมหภาค

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254232Engineering Thermodynamics 2ปริญญาตรี