รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ dean@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร
รองคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ patraponk@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
รองคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ uttapol@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
รองคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ c.chaichana@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
รองคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ tawatchai.t@cmu.ac.th, tawatchai@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
รองคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ pawarut.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา
รองคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ pruet@eng.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ wassanai@eng.cmu.ac.th, wattanwa@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ korrakot@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ pharkphum@eng.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ ukrit.m@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ kriangkrai@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ songyot.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4101-3
✉ chakkapong.ch@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ
ผู้ช่วยคณบดี
☏ (66) 53 94 4144 , 2051
✉ faifan.tantakitti@cmu.ac.th

นางพรรณี โศจิธรรมพร
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
☏ (66) 53 94 2042
✉ thachiang456@gmail.com