รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3 / โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : dean@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร
รองคณบดีฝ่ายบริหารการคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : patraponk@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : uttapol@eng.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : juggapong.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : tawatchai.t@cmu.ac.th, tawatchai@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : c.chaichana@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : pawarut.j@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : wassanai@eng.cmu.ac.th, wattanwa@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : korrakot@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : pharkphum@eng.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : ukrit.m@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : kriangkrai@eng.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเสริมสร้างทักษะนักศึกษา
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : saoharit.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : songyot.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : (66) 53 94 4101-3
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : chakkapong.ch@cmu.ac.th

นางพรรณี โศจิธรรมพร
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : (66) 53 94 2042
โทรสาร : (66) 53 94 4105
อีเมล : thachiang456@gmail.com