ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
053944146 Ext 974
pinyo@dome.eng.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0539442023
santi.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
053944140
peerapol.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
preda.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
053-944192 ext.108
patiroop.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
053-944127-8
cheowchan.l@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสวัชร นาคเขียว
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
053-944125 ต่อ 111
wasawat.n@cmu.ac.th