ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
✉ preda.p@cmu.ac.th
http://civil.eng.cmu.ac.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
☏ 053944140
✉ peerapol.j@cmu.ac.th
https://ee.eng.cmu.ac.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
☏ 053944146 Ext 974
✉ pinyo@dome.eng.cmu.ac.th
https://me.eng.cmu.ac.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
☏ 053-944192 ext.108
✉ patiroop.p@cmu.ac.th
https://env.eng.cmu.ac.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสวัชร นาคเขียว
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
☏ 053-944125 ต่อ 111
✉ wasawat.n@cmu.ac.th
http://ie.eng.cmu.ac.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
☏ 053-944127-8
✉ cheowchan.l@cmu.ac.th
https://mining.eng.cmu.ac.th/

รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
☏ 0539442023
✉ santi.p@cmu.ac.th
https://www.cpe.eng.cmu.ac.th/