มีหลายคนสงสัยว่า วิศวฯ นี้เรียนกันอย่างเดียวเลยหรือเปล่า เราขอตอบอย่างมั่นใจเลยว่า “ไม่” วิศวฯ มช.ให้ความสำคัญ ต่อกิจกรรมนอกห้องเรียนเฉกเช่นการเรียนการสอนที่เข้มข้นเพราะกิจกรรมนอกเหนือจากหน้าหนังสือก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของน้อง ๆ ทุกคน ทำให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างเพื่อน พี่น้อง โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณ และมอบหมายให้มีอาจารย์ ที่ปรึกษาดูแลควบคุมให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งจะผลัดเวียนเปลี่ยนเกิดตลอดทั้งปี อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์,การแข่งขันรถสูตร 1 ,การแข่งขันสมองกล ,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างชาติ ซึ่งมีทั้งแบบจัดงานในบ้านของเราเอง และส่งน้อง ๆ โกอินเตอร์ เช่น Tri-University International Joint Seminar and Symposium ,Outbound Mobility , Engineering Across Cultures Summer ทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบใด ล้วนนำมาซึ่งประสบการณ์และความทรงจำอันมีค่าและหาไม่ได้ในห้องเรียน >>รายละเอียดการรับเข้า

vlcsnap-2021-11-23-09h28m48s593

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาว่าด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศสำ หรับองค์กรขนาดใหญ่ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์-ไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบประมวลสัญญาณภาพ/เสียง/วีดีโอ ความฉลาดทางการคำ นวณ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์/เกมส์/ แอนิเมชัน บัณฑิตสาขานี้จะมีความยืดหยุ่น เรียนรู้เร็ว พัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่อง

vlcsnap-2021-11-23-09h32m25s500

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การติดตั้ง (Installation) และการปรับปรุงระบบการทำ งานในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยคน เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำ กัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะและความรู้เฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และการบริหารจัดการผ่านเครื่องมือทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์และดำเนินงาน”

vlcsnap-2021-11-23-09h30m14s120

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาตรี

เป็นสาขาวิชาที่นำ เอาความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์มาประยุกต์เพื่อออกแบบ สร้าง ทดสอบ ควบคุม และบำรุงรักษา อุปกรณ์รวมทั้งระบบทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกลไก กำ ลัง พลังงาน ความร้อน ของไหล ความแข็งแรง วัสดุ การควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ ที่มุ่งอำ นวยความสะดวก แก่การทำ กิจกรรมทั้งในชีวิตประจำวันของมนุษย์และภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ

vlcsnap-2021-11-23-09h34m46s490

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาตรี

ศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และเดินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ควบคุมมลพิษ เช่น ระบบประปา ระบบบำ บัดน้ำ เสีย การจัดการขยะ รวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ สาขานี้ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือมีคนนิยมเข้าศึกษาและมีหนทางประกอบอาชีพที่หลากหลาย

vlcsnap-2021-11-23-09h35m51s773

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

หลักสูตรปริญญาตรี

เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญ ผลิตวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมเพื่อการเจริญเติบโตของประเทศ ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ และศิลปะ ในการระบุที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรแร่และน้ำมัน ออกแบบ ดำเนินการ ผลิตทรัพยากรออกมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

vlcsnap-2021-11-23-09h38m19s933

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาที่นำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาในด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงพลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน และได้การรับรองจากสภาวิศวกร

vlcsnap-2021-11-23-09h36m59s073

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาที่เรียนเพื่อนำความรู้ไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ได้แก่ การออกแบบอาคาร เขื่อน รวมถึงการชลประทาน อุโมงค์ โครงสร้างใต้ดิน วัสดุเพื่อการก่อสร้าง ถนนและการจราจรขนส่ง

vlcsnap-2021-11-23-09h33m04s439

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาที่เป็นการบูรณาการทักษะทางกลไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ สามารถต่อยอดได้หลากหลาย เรียนสนุก ได้ลงมือทำ ลงมือสร้างของจริง แก้ปัญหาจริง

vlcsnap-2021-11-23-09h33m13s452

สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ

หลักสูตรปริญญาตรี

WHAT IF…? จะดีแค่ไหนถ้าหากเราสามารถออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์