วิสัยทัศน์

ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิศวกรรม
Foster Engineering Excellence

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องมีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม มีความเป็นเลิศทั้งในการสร้างและพัฒนา ให้กับตนเองและสมาชิกในสังคม ในด้านวิชาชีพวิศวกรรม มีความเป็นเลิศในด้านงานวิจัย ในการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ และการนำองค์ความรู้นั้นไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคม


เป้าหมาย

  • QS Ranking TOP 500 in Engineering & Technology
  • TQC : Thailand Quality Class

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาความเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรรม
  2. ศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเผยแพร่เป็นผลงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
  3. บูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการบริการวิชาการ การพัฒนาและรับใช้สังคม ที่รวมถึงทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4. บริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเอื้อให้ภารกิจในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาตลอดจนการบริการวิชาการ โดยคำนึงถึงความมีส่วนร่วม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยการยึดหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ค่านิยม

มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
Engaging Engineering

การทำงานจะต้องมีหลักการและมุ่งมั่น เพื่อส่งผลให้เกิดงานทางด้านวิศวกรรมที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ ต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ