สาขาวิทยาการข้อมูล

“In God we trust. All others must bring data.” โดย W. Edwards Deming.”

 • จุดเด่นของสาขานี้
  • กลุ่มวิชาวิศวกรรมข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล Data Engineering and Architecture Study Area วิชาเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมทางด้านการจัดการข้อมูล และวิศวกรรมข้อมูล เช่น วิชา
   1. Data Management & Big Data
   2. Cloud Computing
   3. DataOps Engineering
  • กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของแมชชีน Data Analysis and Machine Learning Study Area วิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ของแมชชีน เช่น วิชา
   1. Data Analytics and Machine Learning
   2. Artificial Intelligence
   3. Deep Learning & Its Variants
  • กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้งานวิทยาการข้อมูล Application of Data Sciences Study Area วิชาเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงาน เช่น
   1. Data Science for Healthcare
   2. Data Visualization
   3. Data-driven CRM
   4. Economics Analysis using Data Science Techniques

 • เรียนสาขานี้ จบไปแล้วทำงานอะไร
  1. Data Scientist
  2. Data Engineering
  3. Business Analyst
  4. Data Analyst
  5. Researcher
  6. Deep Tech Startup

 • มีหลักสูตรอะไรบ้าง?
 1. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล Master of Science Program in Data Science
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล Doctor of Philosophy Program in Data Science
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวน 100,000 บาท (ปีการศึกษาละ 50,000 บาท) สำหรับนักศึกษาชาวไทย
  • แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวน 140,000 บาท (ปีการศึกษาละ 70,000 บาท) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  • แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จำนวน 100,000 บาท (ปีการศึกษาละ 50,000 บาท) สำหรับนักศึกษาชาวไทย
  • แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จำนวน 140,000 บาท (ปีการศึกษาละ 70,000 บาท) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  • แบบ 3 (แผน ข) จำนวน 160,000 บาท (ปีการศึกษาละ 80,000 บาท) สำหรับนักศึกษาชาวไทย
  • แบบ 3 (แผน ข) จำนวน 200,000 บาท (ปีการศึกษาละ 100,000 บาท) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • แผนการศึกษาแบบ 1.1 240,000 บาท/คน/ตลอดหลักสูตร
  • แผนการศึกษาแบบ 1.2: 240,000 บาท/คน/ตลอดหลักสูตร

 • เรียนสาขานี้ต้องมีความชอบเกี่ยวกับอะไร?
  • การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การค้นหา Insight จากข้อมูลไปประยุกต์ใช้ การติดตามเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • ติดต่อเราทางไหนดี