หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

Doctor of Philosophy Program in Energy Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Doctor of Engineering Program in Environmental Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)