หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

Master of Science Program in Data Science (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Master of Science Program in Industrial Management (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

Master of Engineering Program in Energy Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Master of Engineering Program in Electrical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

Master of Engineering Program in Agricultural Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Master of Engineering Program in Computer Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Master of Engineering Program in Mechanical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Master of Engineering Program in Civil Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Master of Engineering Program in Construction Engineering and Management (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

Master of Engineering Program in Logistics Engineering and Supply Chain Management (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Master of Engineering Program in Environmental Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Engineering Program in Mining and Georesources Engineering (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering Program in Industrial Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)