วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Robotics Engineering and Artificial Intelligence

“สาขาที่เป็นการบูรณาการทักษะทางกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ สามารถต่อยอดได้หลากหลาย เรียนสนุก ได้ลงมือทำ ลงมือสร้างของจริง แก้ปัญหาจริง

 • Why Robotics Engineering and Artificial Intelligence?
  1. Plenty of Opportunities มีโอกาสทางอาชีพมาก เป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงาน
  2. Interdisciplinary Field ผู้เรียนจะสามารถบูรณาการทักษะทางกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอุตสาหการ ต่อยอดได้หลากหลาย
  3. Rooms for Creativity and Innovation เป็นสาขาที่เป็นที่น่าสนใจ เติบโตอย่างรวดเร็ว มีพื้นที่เปิดให้สร้างสรรค์ บุกเบิกและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
  4. Substantial Social, Economic and Environmental Impact ผู้เรียนมีโอกาสในการสร้าง Impact และทำประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
  5. Enjoyment เป็นสาขาที่เรียนสนุก ได้ลงมือทำ ลงมือสร้างของจริง แก้ปัญหาจริง

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ม. 6 สายการเรียน วิทย์-คณิต
  • ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

 • คุณลักษณะของผู้เรียนที่มองหา
  • ชอบเรียนแบบ hands-on
  • Self-directed learning
  • teamwork

 • เรียนแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?
  • วิศวกรในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า การแพทย์ การเกษตร อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
  • นักวิเคราะห์ออกแบบหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกล
  • นักออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์
  • ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
  • โปรแกรมเมอร์
  • นักวิจัย


 • ติดต่อเราทางไหนดี
  • หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Facebook : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU
  • อีเมล : reaicmu@eng.cmu.ac.th