ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้เสนอขอรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มต้น
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในระบบขอตำแหน่งฯและยื่นเอกสารการเสนอขอตำแหน่ง (https://mis.cmu.ac.th/)

ภาควิชารับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 3 : รับเรื่อง/ตรวจสอบ
  • [ถูกต้อง->ขั้นตอนที่ 4] [ไม่ถูกต้อง->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 4 : นำเสนอหัวหน้าภาคฯลงนาม

คณะรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 5 : รับเรื่อง/ตรวจสอบ
  • [ถูกต้อง->ขั้นตอนที่ 6] [ไม่ถูกต้อง->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 6 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
 • ขั้นตอนที่ 7 : พิจารณาการประเมิน
  • [ผ่าน->ขั้นตอนที่ 8] [ปรับปรุง->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 8 : สรุปและบันทึกผลการประเมิน
 • ขั้นตอนที่ 9 : คณบดีลงนามเสนอ มช.

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 10 : รับเรื่อง/ตรวจสอบ
  • [ถูกต้อง->ขั้นตอนที่ 11] [ไม่ถูกต้อง->แจ้งคืนคณะ->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 11 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ
 • ขั้นตอนที่ 12 : พิจารณาประเมินผลงาน
  • [ผ่าน->ขั้นตอนที่ 13] [ไม่ผ่าน/ปรับปรุง->แจ้งคืนคณะ->แจ้งคืนภาควิชา->แจ้งคืนผู้เสนอขอ->ขั้นตอนที่ 2]
 • ขั้นตอนที่ 13 : เสนอสภาวิชาการ
 • ขั้นตอนที่ 14 : ออกคำสั่งแต่งตั้งพิจารณา โดยสภาวิทยาลัย
 • ขั้นตอนที่ 15 : 
  • พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอตำแหน่งตำแหน่ง ผศ./รศ. -> ขั้นตอนที่ 17
  • ข้าราชการที่ขอตำแหน่ง ผศ.รศ. ส่งให้ สกอ.พิจารณา -> ขั้นตอนที่ 17
  • ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอตำแหน่ง ศ. ส่งให้ สกอ.พิจารณา -> ขึ้นตอนที่ 16
 • ขั้นตอนที่ 16 : โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำแหน่ง ศ.
 • ขั้นตอนที่ 17 : อธิการบดีลงนามคำสั่ง
 • ขั้นตอนที่ 18 : แจ้งผลการอนุมัติแก่คณะ

คณะรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 19 : แจ้งผลการอนุมัติภาควิชา/เจ้าตัว/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชารับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 20 : แจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้เสนอขอ

ผู้เสนอขอรับผิดชอบ

 • ขั้นตอนที่ 21 : สิ้นสุด


เกี่ยวกับข้อบังคับ / เอกสารแนบฯ

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มการขอส่งเอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [pdf] [word]
  2. แบบตรวจสอบเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการและแบบตรวจสอบผลงาน [pdf] [word]
  3. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล จำนวน 1 ชุด [pdf] [word]
  4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม [pdf] [word]
  5. แบบประเมินผลการสอนตนเอง [pdf] [word]
  6. แบบสรุปความเชี่ยวชาญการขอตำแหน่งทางวิชา [pdf] [word]
  7. ตัวอย่างการจัดส่งผลงานทางวิชาการ [pdf]
  8. ตัวอย่างที่ 1 ประเมินตำราก่อนส่งคณะ [pdf]
  9. ตัวอย่างที่ 2 ประเมินตำราก่อนส่งคณะ [pdf]
  10. เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 [pdf]

ประกาศ/ข้อบังคับ/อื่นๆ

  1. ข้อบังคับมช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. และถอดถอนฯ พ.ศ.2565 [pdf]
  2. ข้อบังคับมช. คุณสมบัติ หลักเหณฑ์ วิธิการประเมินผลการสอน พ.ศ.2557 [pdf]
  3. ข้อบังคับมช. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง พ.ศ.2557 [pdf]
  4. คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการในระบบฯ [pdf]
  5. แนวทางในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ข้อบังคับมช. พ.ศ.2557) [pdf]
  6. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 บังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561 [pdf]
  7. เอกสารประกอบการอบรมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 [pdf]
  8. ข้อบังคับมช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผศ.รศ.ศ. และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และศ. พ.ศ.2561 [pdf]
  9. สรุปข้อบังคับมช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมฯ [pdf]
  10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ [pdf]
  11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 [pdf]
  12. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ [pdf]
  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2562 [pdf]
  14. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 [pdf]
  15. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่2) [pdf]
  16. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(ประเมินเพื่อตรวจสอบและเผยแพร่หนังสือ ตำรา) [pdf]
  17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยศาสตราจารย์ปฏิบัติ และศาสตราจารย์การสอน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 [pdf]
  18. – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ (ฉบับที่ 2) 2563 [pdf]
  19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ (ฉบับที่ 3) 2563 [pdf]
  20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 [pdf]
  21. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [pdf]
  22. วีดีโอบันทึกโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ : 20 มิถุนายน 2566 [VDO]