ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร ที่แสดงถึงโครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนงาน โดยแสดงข้อมูลทีมบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และการกำกับองค์กร (Click)

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าส่วนงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของส่วนงาน ทั้งในระดับคณะและภาควิชา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

อำนาจหน้าที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งข้อมูลหน้าที่และอำนาจของส่วนงานตามที่กฎหมายกำหนด

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของส่วนงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 – 2567 (Click)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ถือปฏิบัติ โดยอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้กำหนดให้แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตามที่พรบ./ข้อบังคับฯ กำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งระดับคณะฯและมหาวิทยาลัย เป็นการสื่อสารให้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์กร

Social Network

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส่วนงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram, You tube เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของส่วนงานที่มีระยะ 1 ปี (ปี พ.ศ. 2565) โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ โครงการหรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ เป็นต้น

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยมีการรายงานผลข้อมูลในปี พ.ศ.2565 ทุก ๆ 3 เดือน ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผน ได้กำหนดให้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลประกอบบการกำกับการดำเนินงานให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนด (Click)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 (Click)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรของส่วนงานใช้ยึดถือปฏิบัติ ตามพันธกิจ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น คู่มือ KM ต่างๆ ที่ระบุวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งคณะฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO จึงมีคู่มือ/ระเบียปฏัติ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นเอกสารควบคุมที่ประกาศใช้เป็นแนวการดำเนินงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงข้อกำหนดคุณภาพบริการ (Service Specification) เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับส่วนงาน ซึ่งเป็นมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2015 โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น ดัชนีชี้วัดตามพันธกิจของส่วนงาน และค่าเป้าหมายของบริการ เป็นต้น

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของส่วนงาน โดยจำแนกตามข้อกำหนดคุณภาพบริการ (Service Specification) เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการแกผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับส่วนงาน ซึ่งเป็นมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2015 และมีการรายงานผลข้อมูลในปี พ.ศ.2565 เป็นปีการศึกษา (Click)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของส่วนงาน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO โดย จำแนกตามพันธกิจ ซึ่งเป็นรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของปี พ.ศ. 2564 หรือปีการศึกษา 2563 (Click)

E-Service

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงช่องทางที่บุคลากรภายในส่วนงานและบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานที่มีระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2565) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย งบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนด ต่อไป (Click)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานที่มีระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2565) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย งบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนด ต่อไป (Click)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย งบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของปี พ.ศ. 2564 (Click)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ส่วนงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 (Click)

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงประกาศตามที่ส่วนงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดำเนินการประกาศบนเว็บไซต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกดเลือก ประเภทประกาศ “2.ประกาศราคากลาง” “3.ประกาศร่าง TOR” “4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง” “5.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก” “6.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส” กดเลือก คณะ/หน่วยงาน “คณะวิศวกรรมศาสตร์” แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล (Click)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ดำเนินการประกาศบนเว็บไซต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกดเลือก ประเภทประกาศ 7.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน แบบสขร.1 กดเลือก คณะ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล (Click)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของปี พ.ศ. 2564 (Click)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในส่วนงานในปี พ.ศ. 2565 โดยแสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณบดี ที่กำหนดในนามของส่วนงาน (Click)

การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ส่วนงานกำหนดไว้ (Click)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในส่วนงานในปี พ.ศ. 2565 โดยอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้กำหนดตามข้อบังคับและประกาศ ที่กำหนดให้แต่ละส่วนงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรต่อไป ซึ่งประกอบด้วย

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีที่ผ่านมาพ.ศ. 2564 ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจและประเภทบุคลากร และส่งผลให้การดำเนินงานภาพรวมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ได้รับทราบเป็นข้อมูลประจำทุกไตรมาส (Click)

การส่งเสริมการโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดวิธีการที่จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน เป็นต้น” (Click)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือแจ้งผ่านทางข้อมูลการติดต่อได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน โดยจำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) ซึ่งมีการรายงานผลข้อมูลในปี พ.ศ.2565 ทุก ๆ 3 เดือน (Click)

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน”

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการแต่ละพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงานภายในและระดับคณะฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจัย การประชุมร่วมกับผู้แทนนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เป็นปรึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นของคณบดี ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารส่วนงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Click)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมส่วนงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส อีกทั้งยังแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส่วนงานขึ้น เพื่อให้คณะทำงาน มีหน้าที่จัดทำข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกำหนดให้มีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยแผนการบริหารความเสี่ยงฯ จะผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากคณะฯ มีการปรับแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2565 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทุกๆ 3 เดือน (Click)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของส่วนงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยถือปฏิบัติตาม กฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกันการรับสินบน จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน โดยกำหนดให้เป็นแผนความเสี่ยงของส่วนงาน ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม สัญญาณเตือนภัย และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 (Click)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากคณะฯ มีการปรับแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2565 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทุกๆ 3 เดือน (Click)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ในปี 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารและจัดการโครงการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในธีม “ทำวิจัยอย่างไรให้ห่างจากคุก” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน พัสดุ โดยให้สามารถบริหารหารเงินและจัดการโครงการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่างๆ (Click)

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกำหนดให้มีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้ คณะฯ ได้นำมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัย มากำหนดเป็นแนวทางในการปฎิบัติในระดับส่วนงานต่อไป”

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน โดยนำมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนความเสี่ยงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากคณะฯ มีการปรับแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2565 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทุกๆ 3 เดือน