ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ  บุญมี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ 1109 อนุสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 110902)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ  บุญมี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 รองศาสตราจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ 1109 อนุสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 110902)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยRadiotherapy Service Improvement: Simulation Study
2ผลงานวิจัยLayout Design of Outpatient Department: Simulation Study and Implementation
3ผลงานวิจัยPost-disaster Waste Management with Carbon Tax Policy Consideration
4ผลงานวิจัยA Mathematical Model for Multi-Period Surgical Scheduling with Capacity Constraint
5ผลงานวิจัยThe Application of Revenue Management in Chilled Storage Area Allocation: Simulation Study
6ผลงานวิจัยAnalysis and design of activities, infrastructures and facilities for developing fishery product distribution center in Northern Thailand
7ผลงานวิจัยTemporary Shelter-Site Selection During PM 2.5 Air Pollution Disaster Via Analytic Hierarchy Process: A Case Study of Chiang Mai University
8ผลงานวิจัยDevelopment of a Mathematical Model for Cleft Lip and Cleft Palate Patient Treatment Scheduling
9ผลงานวิจัยFactory Layout Improvement for Wood Furniture Manufacturing
10ตำรา/หนังสือกำหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Programming and Application)

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1255320การวิจัยและการดำเนินงานสำหรับวิศวกรรมปริญญาตรี