ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภูภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยOutdoor thermal comfort improvement of campus public space
2ผลงานวิจัยConstruction cost overrun risk analysis using Monte Carlo Simulation technique: Case study of 6-storey office building in Thailand
3ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นการพัฒนาระบบทำงานมาตรฐาน ในการประเมินปริมาณน้ำฝนไหลนองในเขตเมือง ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4ตำรา/หนังสือสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาโครงการ

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1264741หลักการและทฤษฎีด้านวิศวกรรมเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Principles and Theory in Urban Engineering and Real Estate Development)บัณฑิตศึกษา