ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล