การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. / ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น.
 • ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

TCAS รอบที่ 2 Quota

 • รับสมัคร : เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. / ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น
 • ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

เกณฑ์คะแนน

เกณฑ์ขั้นต่ำ

 • TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

 • TGAT/TPAT
  • TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
 • A-Level
  •  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
  • ฟิสิกส์ (64)         ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
  • เคมี (65)            ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
  • ชีววิทยา (66)       ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
  • สังคมศึกษา (70)   ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • ภาษาไทย (81)     ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

จำนวนรับ

 1. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ
1 สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 75
2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 60
3 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 35
4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 90
5 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 120
6 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20
7 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30
8 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25
9 สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20
10 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 10
11 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 25
12 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 15
13 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 25
14 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 20
15 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 10
16 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 25
 1. การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ
1 สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2
2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2
3 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2
4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2
5 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2
6 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2
7 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2
8 สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

TCAS รอบที่ 3 Admission

 • รับสมัคร : เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 07 พฤษภาคม 2566 / ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

เกณฑ์คะแนน

เกณฑ์ขั้นต่ำ

 • TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  • TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

จำนวนรับ

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ
1 สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25
2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20
3 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20
4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 45
5 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 45
6 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5
7 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10
8 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10
9 สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5
10 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 10
11 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 5
12 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 5
13 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 15
14 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 55
15 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 5
16 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 20

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

 • รับสมัคร : เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. / ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.
 • ช่องทางการสมัคร :สมัครผ่านระบบรับสมัครของ มช. ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

เกณฑ์คะแนน

สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

 • ยื่นใบทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนที่เคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 • คะแนน TPAT 3 หรือ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และฟิสิกส์

จำนวนรับ

สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ
1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 1 5
2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 1 10
3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 1 2
4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 1 8

 

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ
1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 5
2 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและ

เครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

3
3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ

การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ)

5
4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 2 5
5 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 2 10
6 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)

โครงการรับทายาทผู้ประกอบการ

5
7 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 2 3
8 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) แบบที่ 2 8

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply