ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยFountain Codes and Their Applications: Comparison and Implementation for Wireless Applications
2ผลงานวิจัยOn Optimizing WiFi RSSI and Channel Assignment using Genetic Algorithm for WiFi Tuning
3ผลงานวิจัยIndoor WiFi Localization on Embedded System
4ผลงานวิจัยOn Improving Indoor Navigation Accuracy Using Bluetooth Beacons
5ผลงานวิจัยSmart Glasses for Sign Reading as Mobility Aids for the Blind Using a Light Communication System
6ตำรา/หนังสือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (WiFi Theory & Applications)

เอกสารคำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับจำนวนหน้า
1261335เครือข่ายคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี162
2269130Fundamentals of Data and Computer Communications for Information Systems and Network Engineeringปริญญาตรี130