ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  คุณภาพดีเลิศ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยLow pressure biomethane gas adsorption by activated carbon
2ผลงานวิจัยIn-situ Biomethane Enrichment by Recirculation of Biogas Channel Digester Effluent Using Gas Stripping Column
3ผลงานวิจัยBusiness Model for the Commercialisation of Compressed Bio-methane Gas by Substituting Conventional Fossil Fuels in the Thai Industrial Sector
4ผลงานวิจัยEffects of Water Recirculation Rate on Biogas Upgrading by Algae in Air-lift Photobioreactor
5ผลงานวิจัยCultivation of Chlorella sp. in Chicken Farm Biogas Effluent for CO2 and Nutrient Removal
6ผลงานวิจัยEthanol and Biogas Productions from Cassava Pulp by Biorefinery Approach
7ผลงานวิจัยการกำจัดแอมโมเนียในมูลไก่เนื้อด้วยการไล่แบบสุญญากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
8ผลงานวิจัยผลของระยะเวลากักเก็บต่อการกำจัดไนโตรเจนจากน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ด้วยสาหร่าย Chlorella sp. ในถังปฏิกรณ์โฟโตไบโอรีแอคเตอร์แบบอากาศยกตัว
9ตำรา/หนังสือBiomethane: Production and Applications

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253314Environmental Engineering Unit Operationปริญญาตรี